La nostra àrea de pràctica de Dret Civil compta amb un ampli equip d’experts advocats especialitzats en diverses àrees d’aquesta branca del dret, tant a nivell nacional com autonòmic.

A ActumAdvocats, oferim assessorament en l’adquisició i el canvi de nacionalitat i/o residència legal, declaracions a efectes judicials de parador desconegut i certificacions judicials de presumpta mort, reclamacions i impugnacions en matèria de filiació, procediments d’adopció, resolució de qüestions relatives a l’exercici de la pàtria potestat , modificacions judicials de la capacitat de les persones, constitució de règims de separació de béns, nomenaments i rendició de comptes de tutors legals, nomenaments de tutors d’ofici, emancipacions, obtenció d’autoritzacions judicials, realització d’acords prematrimonials, realització de diferents tipus de testaments i redacció de pactes successoris quan la llei ho permeti, acceptacions incondicionals de l’herència i acceptacions amb la condició de pagar als creditors més del valor de l’herència o amb dret a deliberar, procediments matrimonials, separacions, divorcis, anul·lacions eclesiàstiques, resci sions d’acords de copropietat i divisions d’herències, etc.

Negociació, redacció i assistència als clients en l’execució de tot tipus de contractes de dret civil: compra de béns mobles i immobles, arrendaments de finques rústiques i urbanes, arrendaments de locals i oficines, creació i establiment de les condicions dels règims de copropietat i de les societats de guanys, contractes d’execució d’obres i de prestació de serveis i préstecs garantits per diferents tipus de garantia (hipoteca, aval, fiança, etc.), etc.

Revisió i resolució de tota mena de qüestions relatives a l’adquisició, titularitat, transmissió i extinció de drets reals (propietat, multipropietat, usdefruit, servituds, etc.), així com tota mena de qüestions relatives a la inscripció dels drets esmentats als registres corresponents (primeres inscripcions, renovacions de cadena de títols, inscripcions, rectificacions, cancel·lacions, etc.).

Assessorament professional com a advocats a Girona, al sector de la construcció, tant a promotors, empreses constructores i altres intervinents en el procés constructiu, com als adquirents o destinataris finals, tinguin o no la condició de consumidors.

Defensa jurídica a l’àmbit de la responsabilitat extracontractual en matèria sanitària/mèdica, derivada d’accidents de trànsit, accidents de caça i actes realitzats per tercers, etc.